Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

yowy

July 09 2015

yowy

Niektórzy pojawiają się znienacka. Mieszają, mącą w naszych sercach, a potem znikają bez pożegnań. Żadne czary, tylko nasza naiwność, pozwala byle komu się oswoić.

— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromyourtitle yourtitle viahelenburns helenburns
3734 73b0 500

Hi Guillermo! by (comeondimon)

July 08 2015

yowy
Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać.
— Maks Somow
Reposted fromrainbowside rainbowside viahelenburns helenburns

July 07 2015

yowy
7694 65f6 500
Reposted frombabyface babyface viahelenburns helenburns
yowy
Pamiętaj, co Ci zawsze powtarzałam: nie angażuj się w zatrzymanie kogoś, kto nie przejąłby się, gdyby Cię stracił.
— K. Bromberg
Reposted fromimpulsivee impulsivee viahelenburns helenburns
yowy
1919 3b8c
Reposted fromnazarena nazarena viahelenburns helenburns
yowy
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viahelenburns helenburns

July 06 2015

yowy
9003 a72a

July 05 2015

8288 417f
Reposted frombuddhablink buddhablink
I write songs, I cook dinner and I like to treat a woman nicely. I’m old school - I believe doors should be opened for a woman.
— Danny O'Donoghue (via feat)
Reposted frombuddhablink buddhablink
2507 9736
Reposted frombuddhablink buddhablink
2491 90e9 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
2471 4aa8
Reposted frombuddhablink buddhablink

July 04 2015

2445 5787 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
2425 303a 500

deckerlibrary:

From our Book Arts Collection, Jenny Holzer’s Abuse of Power Comes As No Surprise (N7433.4 .H64 A4 1983 Cage).

To see anything in our special collections, please ask a reference librarian for assistance.

Reposted frombuddhablink buddhablink
2415 3010 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
2413 5c1b 500

bootyootyootyooty:

Jenny Holzer

Reposted frombuddhablink buddhablink
4423 b268 500
Reposted frombuddhablink buddhablink
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl